Journal Club

2022-1-2nd

https://arxiv.org/abs/2112.13145
Implementation of self-consistent MGGA functionals in APW based methods
Jan Doumont, Fabien Tran, Peter Blaha

https://arxiv.org/abs/2201.02431
Theory of shift heat current and its application to electron-phonon coupled systems
Yugo Onishi, Takahiro Morimoto, Naoto Nagaosa

https://arxiv.org/abs/2201.02562
Nature of novel moiré exciton states in WSe2/WS2 heterobilayers
Mit H. Naik, Emma C. Regan, Zuocheng Zhang, Yang-hao Chan, Zhenglu Li, Danqing Wang, Yoseob Yoon, Chin Shen Ong, Wenyu Zhao, Sihan Zhao, M. Iqbal Bakti Utama, Beini Gao, Xin Wei, Mohammed Sayyad, Kentaro Yumigeta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Felipe H. da Jornada, Feng Wang, Steven G. Louie

https://arxiv.org/abs/2201.03238
Local and global topology for Z2 Dirac points
Tiantian Zhang, Daisuke Hara, Shuichi Murakami

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.12.011001
Carrier Injection and Manipulation of Charge-Density Wave in Kagome Superconductor CsV3Sb5
Kosuke Nakayama, Yongkai Li, Takemi Kato, Min Liu, Zhiwei Wang, Takashi Takahashi, Yugui Yao, and Takafumi Sato

https://arxiv.org/abs/2201.03025
Topological states and topological phase transition in Cu2SnS3 and Cu2SnSe3
Liqin Zhou, Yuting Qian, Changming Yue, Zhong Fang, Wei Zhang, Chen Fang, Hongming Weng

https://arxiv.org/abs/2105.01689
Twofold van Hove singularity and origin of charge order in topological kagome superconductor CsV3Sb5
Mingu Kang, Shiang Fang, Jeong-Kyu Kim, Brenden R. Ortiz, Sae Hee Ryu, Jimin Kim, Jonggyu Yoo, Giorgio Sangiovanni, Domenico Di Sante, Byeong-Gyu Park, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Efthimios Kaxiras, Stephen D. Wilson, Jae-Hoon Park, Riccardo Comin

https://arxiv.org/abs/2201.01086
Extracting non-Abelian quantum metric tensor and its related Chern numbers
Hai-Tao Ding, Yan-Qing Zhu, Peng He, Yu-Guo Liu, Jian-Te Wang, Dan-Wei Zhang, Shi-Liang Zhu

https://arxiv.org/abs/2201.01329
Information geometry of quantum critical submanifolds: relevant, marginal and irrelevant operators
Bruno Mera, Nikola Paunković, Syed Tahir Amin, Vítor R. Vieira

https://arxiv.org/abs/2201.02643
Chiral excitonic order, quantum anomalous Hall effect, and superconductivity from twofold van Hove singularities in kagome metals
Harley D. Scammell, Julian Ingham, Tommy Li, Oleg P. Sushkov

https://arxiv.org/abs/2112.10479
Encyclopedia of emergent particles in type-IV magnetic space groups
Zeying Zhang, Gui-Bin Liu, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Yugui Yao

https://arxiv.org/abs/2106.04931
Berry connection polarizability tensor and third-order Hall effect
Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Yue-Xin Huang, Xiaolong Feng, Cong Xiao, Weikang Wu, Shen Lai, Wei-bo Gao, Shengyuan A. Yang

2022-1-1st


https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.277201
Intrinsic Nonlinear Hall Effect in Antiferromagnetic Tetragonal CuMnAs
-Chong Wang, Yang Gao, and Di Xiao

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.277202
Intrinsic Second-Order Anomalous Hall Effect and Its Application in Compensated Antiferromagnets
-Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Yue-Xin Huang, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang

ttps://arxiv.org/abs/2112.15559
Interplay of Band Geometry and Topology in Ideal Chern Insulators in Presence of External Electromagnetic Fields
-Christian Northe, Giandomenico Palumbo, Jonathan Sturm, Christian Tutschku, Ewelina M. Hankiewicz

https://arxiv.org/abs/2112.14722
What’s knot to like? Observation of a linked loop quantum state
-Ilya Belopolski, Guoqing Chang, Tyler A. Cochran, Zi-Jia Cheng, Xian P. Yang, Cole Hugelmeyer, Kaustuv Manna, Jia-Xin Yin, Guangming Cheng, Daniel Multer, Maksim Litskevich, Nana Shumiya, Songtian S. Zhang, Chandra Shekhar, Niels B. M. Schröter, Alla Chikina, Craig Polley, Balasubramanian Thiagarajan, Mats Leandersson, Johan Adell, Shin-Ming Huang, Nan Yao, Vladimir N. Strocov, Claudia Felser, M. Zahid Hasan

https://arxiv.org/abs/2201.00133
Photovoltaic effect by soft phonon excitation
-Yoshihiro Okamura, Takahiro Morimoto, Naoki Ogawa, Yoshio Kaneko, Guang-Yu Guo, Masao Nakamura, Masashi Kawasaki, Naoto Nagaosa, Yoshinori Tokura, Youtarou Takahashi

https://arxiv.org/abs/2112.15288
Tri-Hexagonal charge order in kagome metal CsV3Sb5 revealed by 121Sb NQR
-Chao Mu, Qiangwei Yin, Zhijun Tu, Chunsheng Gong, Ping Zheng, Hechang Lei, Zheng Li, Jianlin Luo

https://arxiv.org/abs/2112.14467
Twisted nodal wires and three-dimensional quantum spin Hall effect in distorted square-net compounds
-Junze Deng, Dexi Shao, Jiacheng Gao, Changming Yue, Hongming Weng, Zhong Fang, Zhijun Wang

https://arxiv.org/abs/2112.14783
Discovery of new quasicrystals from translation of hypercubic lattice
-Junmo Jeon, SungBin Lee

https://arxiv.org/abs/2112.14814
Evidence for Topological Band-to-Band Transitions in a Type-II Weyl Semimetal
-Seyyedesadaf Pournia, Giriraj Jnawali, Samuel Linser, Howard E. Jackson, Leigh M. Smith

2021-12-4th

https://arxiv.org/abs/2112.13401
Evidence for Flat Band Dirac Superconductor Originating from Quantum Geometry
-Haidong Tian, Shi Che, Tianyi Xu, Patrick Cheung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mohit Randeria, Fan Zhang, Chun Ning Lau, Marc W. Bockrath

https://arxiv.org/abs/2112.13837
Field-tuned and zero-field fractional Chern insulators in magic angle graphene
-Daniel Parker, Patrick Ledwith, Eslam Khalaf, Tomohiro Soejima, Johannes Hauschild, Yonglong Xie, Andrew Pierce, Michael P. Zaletel, Amir Yacoby, Ashvin Vishwanath

https://arxiv.org/abs/2112.10778
Wannier Function Perturbation Theory: Localized Representation and Interpolation of Wavefunction Perturbation
Jae-Mo Lihm, Cheol-Hwan Park

https://arxiv.org/abs/2112.12776
Trions in Twisted Bilayer Graphene
Frank Schindler, Oskar Vafek, B. Andrei Bernevig

https://arxiv.org/abs/2112.11285
Josephson diode effect from Cooper pair momentum in a topological semimetal
Banabir Pal, Anirban Chakraborty, Pranava K. Sivakumar, Margarita Davydova, Ajesh K. Gopi, Avanindra K. Pandeya, Jonas A. Krieger, Yang Zhang, Mihir Date, Sailong Ju, Noah Yuan, Niels B.M. Schröter, Liang Fu, Stuart S.P. Parkin

2021-12-3rd

https://arxiv.org/abs/2112.09270
Ascendance of Superconductivity in Magic-Angle Graphene Multilayers
– Yiran Zhang, Robert Polski, Cyprian Lewandowski, Alex Thomson, Yang Peng, Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Felix von Oppen, Gil Refael, Stevan Nadj-Perge

https://arxiv.org/abs/2112.10760
Magic-Angle Multilayer Graphene: A Robust Family of Moiré Superconductors
– Jeong Min Park, Yuan Cao, Liqiao Xia, Shuwen Sun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero

nature.com/articles/s41535-020-0219-3
Tuneable topological domain wall states in engineered atomic chains
– Md Nurul Huda, Shawulienu Kezilebieke, Teemu Ojanen, Robert Drost & Peter Liljeroth

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.268001
Topological Defects in Solids with Odd Elasticity
– Lara Braverman, Colin Scheibner, Bryan VanSaders, and Vincenzo Vitelli

https://arxiv.org/abs/2112.06565
Spectroscopic Evidence for a Three-Dimensional Charge Density Wave in Kagome Superconductor CsV3Sb5
– Cong Li, Xianxin Wu, Hongxiong Liu, Craig Polley, Qinda Guo, Yang Wang, Xinloong Han, Maciej Dendzik, Magnus H. Berntsen, Balasubramanian Thiagarajan, Youguo Shi, Andreas P. Schnyder, Oscar Tjernberg

https://arxiv.org/abs/2112.07501
Optical investigations of RbV3Sb5: Multiple density-wave gaps and phonon anomalies
– M. Wenzel, B. R. Ortiz, S. D. Wilson, M. Dressel, A. A. Tsirlin, E. Uykur

https://arxiv.org/abs/2112.08559
Magnetic properties of pressurized CsV3Sb5 calculated by using a hybrid functional
– Wenfeng Wu, Xianlong Wang, Zhi Zeng

https://arxiv.org/abs/2112.10076
The origin of insulating and non-ferromagnetic SrRuO3 monolayers
-Zeeshan Ali, Zhen Wang, Andrew O’Hara, Mohammad Saghayezhian, Donghan Shin, Yimei Zhu, Sokrates T. Pantelides, Jiandi Zhang

2021-12-2rd

http://arxiv.org/abs/2112.03900 Computational Synthesis of 2D Materials: A High-throughput Approach to Materials Design – Tara M. Boland, Arunima K. Singh

https://arxiv.org/abs/2112.04690 Polarization-dependent magnetic properties of periodically driven α-RuCl3 – Naoya Arakawa, Kenji Yonemitsu

https://arxiv.org/abs/2112.03630 Symmetry-dependent exciton-exciton interaction and intervalley biexciton in monolayer transition metal dichalcogenides – Ngoc-Cam Hoang, Thanh-Phuc Nguyen, Vladimir A. Osipov

https://arxiv.org/abs/2112.03950 Unconventional superconductivity due to interband polarization – Valentin Crépel, Tommaso Cea, Liang Fu, Francisco Guinea

https://arxiv.org/abs/2112.05011 Formation of moiré interlayer excitons in space and time – David Schmitt (1), Jan Philipp Bange (1), Wiebke Bennecke (1), AbdulAziz AlMutairi (2), Kenji Watanabe (3), Takashi Taniguchi (4), Daniel Steil (1), D. Russell Luke (5), R. Thomas Weitz (1), Sabine Steil (1), G. S. Matthijs Jansen (1), Stephan Hofmann (2), Marcel Reutzel (1), Stefan Mathias (1)

https://arxiv.org/abs/2112.04781 Chirality of Valley Excitons in Monolayer Transition-Metal Dichalcogenides – Fabio Caruso, Maximilian Schebek, Yiming Pan, Cecilia Vona, Claudia Draxl

https://arxiv.org/abs/2112.04753
Highly active hydrogen evolution facilitated by topological surface states on a Pd/SnTe metal/topological crystalline insulator heterostructure – Qing Qu, Bin Liu, Wing Sum Lau, Ding Pan, Iam Keong Sou

https://arxiv.org/abs/2112.04498
A colloidal time crystal and its tempomechanical properties – Marina Evers, Raphael Wittkowski

https://arxiv.org/abs/2112.04528 Geometric Induction in Chiral Superfluids – Qing-Dong Jiang, A. Balatsky

https://arxiv.org/abs/2112.05524
Tracing out the Berry curvature dipole and multipoles in second harmonic Hall responses of time-reversal symmetric insulators – Mahmut Sait Okyay, Shunsuke Sato, Kunwoo Kim, Binghai Yan, Hosub Jin, Noejung Park

https://arxiv.org/abs/2112.02559 Temperature-driven reorganization of electronic order in CsV3Sb5 – Q. Stahl, D. Chen, T. Ritschel, C. Shekhar, C. Felser, J. Geck

https://arxiv.org/abs/2112.02808
First principles theory for the magnetic and charge instabilities in AV3Sb5 systems – Hai-Yang Ma, Jianpeng Liu

https://arxiv.org/abs/2111.07314
Structural instability and charge modulations in the Kagome superconductor AV3Sb5
– Zijin Ye, Aiyun Luo, Jia-Xin Yin, M Zahid Hasan, Gang Xu

https://arxiv.org/abs/2105.07491
Exact Landau Level Description of Geometry and Interaction in a Flatband
– Jie Wang, Jennifer Cano, Andrew J. Millis, Zhao Liu, Bo Yang

https://arxiv.org/abs/2112.05524
Tracing out the Berry curvature dipole and multipoles in second harmonic Hall responses of time-reversal symmetric insulators
– Mahmut Sait Okyay, Shunsuke Sato, Kunwoo Kim, Binghai Yan, Hosub Jin, Noejung Park

https://arxiv.org/abs/2112.01519
Long-range entanglement from measuring symmetry-protected topological phases
– Nathanan Tantivasadakarn, Ryan Thorngren, Ashvin Vishwanath, Ruben Verresen

https://arxiv.org/abs/2112.03950
Unconventional superconductivity due to interband polarization
– Valentin Crépel, Tommaso Cea, Liang Fu, Francisco Guinea

https://arxiv.org/abs/2112.02728
Non-Hermitian total-loss high-order topological insulator based on 1D Su-Schrieffer-Heeger (SSH)
– Hui-Chang Li, Jing-Wei Xu, Chen Luo, Tai-Lin Zhang, Jian-Wei Xu, Xiang Zhou, Yun Shen, Xiao-Hua Deng

https://arxiv.org/abs/2112.0570
Anomalous Hall unidirectional magnetoresistance
– M. Mehraeen, Steven S.-L. Zhang

%d bloggers like this: